Persoonlijke begeleider

Functiecriteria :

- HBO opgeleid.
- SKJ geregistreerd of bezig met het praktijkprogramma of een EVC traject. - Goede beheersing van de Nederlandse taal.
- Digitaal kunnen werken en goede beheersing en omgang met systemen. - Contract voor minimaal 24 uur per week.
- Minimaal een jaar relevante werkervaring als HBO sociotherapeut.
- Minimaal 2 pb-kinderen.
- Je bent op de hoogte van de missie en visie van Bij Ons.
-Je bent ingeschaald volgens CAO GGZ in schaal 49/50.

Taken

Als Persoonlijk Begeleider van Bij Ons begeleidt je zelfstandig deelnemers en zet je de lijnen uit omtrent de begeleiding voor de sociotherapeuten HBO en MBO. De Zorgcoördinator is je direct leidinggevende.

De belangrijkste taken zijn:
- Je geeft individuele begeleiding.
Je begeleidt een deelnemer door middel van 1-op-1 begeleiding.
- Je geeft groepsbegeleiding.
Je begeleidt een groep deelnemers. Houdt hierbij rekening met groepsprocessen die spelen en kan hierop inspelen. Je hebt oog voor de groep.
- Je stelt een dagplanning op en maakt deze visueel.
Een dagplanning wordt afhankelijk van het niveau/leeftijd van de deelnemer (samen) opgesteld en visueel gemaakt op het planbord. Dit kan met evt. ondersteuning van pictogrammen/plaatjes, afhankelijk van het handelingsplan van de deelnemer.
- Je werkt doelgericht.
Je bent op de hoogte van de doelen van de deelnemer en werkt acties aan het bereiken en ontwikkelen van deze doelen door middel van de activiteiten die worden ingezet.
- Je draagt bij aan de huishoudelijke taken op de locaties.
Je zorgt dat je de gestelde (huishoudelijke) taken op je neemt welke beschreven staan in de takenlijst en planning van de dag. Daarnaast draag je zorg voor een nette, schone, veilige werk en leefomgeving.
- Je reikt medicatie aan, aan deelnemers.
Wanneer nodig wordt medicatie uitgereikt door middel van het medicatiebeleid aan deelnemers. Hierbij worden alle veiligheidsstappen gevolgd en ben je hiervoor actueel geschoold.
- Je geeft een concrete mondelinge overdracht aan ouder(s)/ verzorger(s).
Bij een overdrachtsmoment geef je feitelijk en concreet een overdracht aan ouder(s) en/of verzorger(s) en ben je, je bewust dat je het visitekaartje van Bij Ons Zorg bent en dat ouder(s) en/of verzorger(s) de zorg en begeleiding van hun kind aan jou over (hebben) (ge)laten.
- Je schrijft een concrete rapportage van ieder begeleidingsmoment.
Rapportages worden in het cliënten dossier feitelijk en concreet gerapporteerd. Je bent je hierbij bewust van de lezers en rapporteert zodanig dat doelgerichtheid te toetsen is en verslagen vanuit de rapportages kunnen worden opgemaakt.
- Je neemt de leiding bij calamiteiten.
Wanneer er calamiteiten plaatsvinden zorg je allereerst voor de veiligheid van iedereen. Je bent op de hoogte van de hoofdlijnen van de protocollen en weet waar je welk protocol kan vinden en hoe je moet handelen bij calamiteiten. Je zorgt voor rust en overzicht en dat alle lijntjes worden uitgezet
- Je stelt een begeleidings- en faseplan op om te handelen bij verbale en fysieke agressie.

Je draagt de coördinatie voor een compleet dossier van de deelnemer met hierin ook een actueel begeleidings- en faseplan waaruit duidelijk is hoe te handelen bij verbale en fysieke agressie van de deelnemer.
- Je draagt de missie en visie van Bij Ons naar buiten uit.

Je bent op de hoogte van de missie en visie van Bij Ons. Dit betekent niet de letterlijke tekst ,maar wel de doelstellingen en wat Bij Ons wilt uitdragen. Je staat hierachter en handelt ook vanuit de missie en visie. Je inspireert anderen met jou uitdraging van de missie en visie zodat deze ook wordt overgenomen.

- Je geeft sturing aan sociotherapeuten MBO en HBO.

Gezien je verantwoordelijk bent voor de coördinatie van zorg van jouw pb-kinderen geef je sturing aan je collega sociotherapeuten m.b.t. de zorg en het begeleiden van de deelnemers. Jij zet de lijnen uit en controleert of de juiste stappen worden gezet.
- Je onderhoudt contact met het (sociale) netwerk van de deelnemers.

Je bent de contactpersoon van de deelnemer en vertegenwoordigt het contact. Je bent op de hoogte van al het betrokken netwerk en onderhoudt hierin actief het contact om te zorgen voor een gezamenlijk hulpverleningsplan.
- Je voert observaties uit en rapporteert hierover.

Wanneer nodig voer je observaties uit over problematiek en gedrag van de deelnemers en rapporteert deze observaties en verwerkt deze in een verslag. Daarnaast wordt de informatie meegenomen voor het verder opstellen van doelen en het doen van evaluaties. Het uitvoeren van de observatie kan ook gedelegeerd worden naar een HBO sociotherapeut.
- Je werkt nieuwe sociotherapeuten in onder leiding van de zorgcoördinator.
Wanneer nodig werk je nieuwe sociotherapeuten in aan de hand van het inwerkbeleid en inwerkschema. Je zorgt dat ze op de hoogte zijn van- en kunnen werken met alle systemen en op de hoogte zijn van (veiligheid)afspraken
- Je stelt SMART doelen op en ondersteunt collega’s hierin.
Doelen die in het hulpverleningsplan worden opgesteld zijn SMART. Collega sociotherapeuten worden ondersteund bij het opstellen van SMART doelen en het uitvoeren hiervan.
- Je coördineert de sociotherapeuten MBO en HBO in de begeleiding van jongeren met een zorgvraag en/ of meervoudige problematiek.
Je draagt de coördinatie van de zorg en begeleiding van de deelnemers waarvan jij pb-er bent. Je zet de lijnen uit en neemt de coördinatie bij complexe/meervoudige problematiek.
- Je stelt (met input van sociotherapeuten MBO en HBO) periodieke evaluaties op.
Periodieke evaluaties worden opgesteld en gedeeld en besproken met betrokkenen, volgens de richtlijnen van het primair proces. Informatie wordt actief verkregen bij collega sociotherapeuten.
- Je draagt zorg voor de volledigheid van het dossier van de deelnemers.
De dossiers van jouw pb-kinderen zijn volledig en bevatten alle documenten en informatie die nodig zijn voor professionele begeleiding en zorg (zie document “Proces beschrijving primaire zorg” en “Uitgeschreven taken persoonlijk begeleider”).
- Je hebt korte lijntjes met de zorgcoördinatoren en weet wanneer je hulp in moet schakelen.
Je houdt de zorg coördinatoren op de hoogte van de voortgang van jouw pb-kinderen en je schakelt hen in op het moment dat de casuïstiek complex wordt of er stagnering is in ontwikkeling.
- Je signaleert knelpunten en stagnering in de ontwikkeling van de deelnemers.
Je analyseert en hebt zicht op de ontwikkeling van de deelnemers en signaleert het wanneer hier knelpunten of stagnering in ontstaat. Je onderneemt dan de juiste actie om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling weer verder kan gaan en schakelt indien nodig de hulp van de zorg coördinator in.
- Je maakt inschattingen over de duur en inhoud van een hulpverleningstraject en overlegd hierin met de zorgcoördinator.
Je ondersteunt bij het bepalen van inhoud, duur en zorgzwaarte wanneer nodig.
- Je sluit aan bij overleggen met betrekking tot de deelnemers.
Je neemt actief en voorbereid deel aan overleggen rondom de deelnemers en bent indien nodig hierin de voorzitter.

- Je begeleidt stagiaires op de werkvloer en met het uitvoeren en ondertekenen van opdrachten.

Onder begeleiding van de coördinator(en) behoort het begeleiden van stagiaires met het uitvoeren en ondertekenen van opdrachten tot jouw taak. Dit zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot professionals in de dop.
- Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie.

Je bent je ervan bewust dat het erg belangrijk is het juiste te doen en uit te stralen. Je hebt een positieve houding t.a.v. begeleiding en het bedrijf en bent hierin professioneel en laat zelf zien wat je ook van anderen verwacht.

Competenties.
Cliëntgebonden
Als Persoonlijk begeleider bij “Bij Ons” begeleidt je doelgericht (kwetsbare) kinderen en jongeren variërend in leeftijd van 4 t/m in de 23 jaar. Als persoonlijk begeleider is het belangrijk dat je een veilige omgeving kunt creëren waarin de jongeren de ruimte voelen om zich te ontwikkelen. Je observeert en analyseert de ontwikkeling van de jongeren en speelt hierop in. Je stimuleert en begeleidt de jongeren bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
Als sociotherapeut stel je het plezier en de groei van de jongeren voorop.
Verder beheers te de volgende vaardigheden:
Je reageert sensitief responsief op de behoefte van de jongeren.
Je kunt crisis situaties en calamiteiten tijdig signaleren en handelt volgens de organisatie geboden protocollen.
Je kunt inspelen en handelen op onverwachte gebeurtenissen
Rapportages en werkafspraken worden helder en duidelijk gerapporteerd en zijn professioneel naar alle belanghebbenden.
Je kunt groepsprocessen stimuleren, hierin de dynamiek aan voelen en hierop inspelen.
Je kunt handelen wanneer er sprake is van fysieke en verbale agressie.
Je kunt in samenspraak met de jongere (en evt. zijn/haar vertegenwoordiger) een individueel ondersteuningsplan opstellen aan de hand van de behoefte en vraag van de jongeren. Hierin worden SMART doelen opgesteld en uitgeschreven.
Je kunt evaluatieverslagen maken van de geboden zorg.
Je coördineert de begeleiding van jongeren.
Je kunt MBO en HBO begeleiders coachen op het begeleiden en werken met doelen.

Organisatie gebonden

Als sociotherapeut bij “Bij Ons” wordt verwacht dat je een actieve rol inneemt in de organisatie. Als sociotherapeut zet je, je in om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Neventaken worden opgepakt en uitgevoerd.
Verder beheers je de volgende vaardigheden:

Overlegvormen en andere verplichte bijeenkomsten worden consequent bezocht en eventuele verhindering is tijdig en adequaat uitgevoerd.
De uitvoerende taken worden zodanig ingevuld dat de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd.

Professionaliteit

Van de sociotherapeuten bij “Bij Ons” wordt verwacht dat zij een zorg gerelateerd diploma bezitten die past bij het werk van “Bij Ons”. Daarnaast is ontwikkeling belangrijk.
Verder beheers je de volgende vaardigheden:
Je kunt kritisch en realistisch kijken naar eigen handelen.

Je wilt je blijven ontwikkelen en vindt groei van je eigen handelen belangrijk.
Vakgerichte kennis op niveau is vereist, aangevuld met werkervaring.
De sociotherapeut kan zelfstandig werken en ondersteuningsplannen uitvoeren met de jongeren.

Als sociotherapeut beheers je over sociale vaardigheden zoals kunnen luisteren, empathisch vermogen, overtuigingskracht en het bewaken van eigen houding en grenzen in het contact met de jongeren.
Je gaat secuur om met privacy gevoelige informatie van de organisatie en/ of de deelnemers van de organisatie.

Soort dienstverband: Oproep/Parttime/Fulltime, Bepaalde tijd
Salaris: Afhankelijk van opleidingsniveau en ervaringsjaren
Soort dienstverband: Oproepbasis, Vaste baan, Parttime, Fulltime, Tijdelijk Contractduur 12 maanden

Rooster:
• Avondwerk

• ma-vr
• Weekendbeschikbaarheid

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Auto van de zaak
  • Pensioen
  • Reiskostenvergoeding

    Soorten aanvullende vergoedingen:

  • 13e maand
  • Vakantiegeld Werklocatie: Fysiek

Solliciteer nu!

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.