Ons zorgaanbod

Bij Ons biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding en beschermd wonen aan. Alle vormen van begeleiding vallen onder de supervisie van onze gedragswetenschapper.

Individuele begeleiding

Bij de individuele begeleiding zijn de deelnemer en zijn/haar begeleider samen op een locatie, alle aandacht van de begeleider is tijdens de begeleidingstijd voor de deelnemer. Door middel van individuele begeleiding kunnen wij continu aansluiten bij de hulpvraag van de deelnemer en inspelen op een situatie, op het moment dat zij dit nodig hebben. Vaak worden deze kinderen overvraagd in een groep en kunnen ze weinig zichzelf zijn. Bij Ons biedt hun een plek waar ze wel zichzelf kunnen en mogen zijn.

Er wordt per dag een passende planning op maat gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met onder- en overprikkeling. Er wordt altijd ergens naar toe gewerkt, dus werken we met een op maat gemaakt begeleidingsplan met doelen welke periodiek geëvalueerd worden door de persoonlijk begeleider. Op onze locaties zijn iedere dag meerdere deelnemers en begeleiders aanwezig, dus de mogelijkheid bestaat om met leeftijdsgenootjes te spelen indien de situatie dit toelaat. Door middel van korte trajecten wordt er toegewerkt naar perspectief. Dit kan zijn terugkeer naar school of doorstroom naar een andere passende plek. Een mooie tussenstap hiernaartoe is de groepsbegeleiding binnen Bij Ons.

Door aan de slag te gaan met ontwikkelingsdoelen leren wij de kinderen onder andere om te gaan met sociale vaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, omgaan met emoties van zichzelf maar ook van anderen. We zien positieve resultaten bij kinderen en jongeren die zich zichtbaar ontwikkelen door de individuele begeleiding bij Bij Ons. De individuele begeleiding kan zowel plaatsvinden op doordeweekse dagen van 9:00-14:30, op doordeweekse dagen van 15:00-19:00 als op zaterdagen van 9:00-17:00 plaatsvinden.

Soms zijn de omstandigheden zo dat het (tijdelijk) niet meer zo goed lukt thuis. Dan is de mogelijkheid er om, aansluitend op de individuele begeleiding, een nacht of meerdere nachten te verblijven op de boerderij. Bij de individuele begeleiding worden de cliënten opgehaald en thuisgebracht door de begeleider zelf. Tijdens het ophalen/brengen vindt een mondelinge overdracht plaats.

Voor de schriftelijke rapportage maken wij gebruik van een beveiligd online cliëntensysteem, genaamd Zilliz. Hierin vallen onder anderen de doelen en dag rapportages te lezen. Voor de deelnemers die (tijdelijk) niet naar school gaan kunnen wij, mits er een stamschool is, dit schoolwerk bij houden. Wij hebben contact met de stamschool en verkrijgen van daaruit schoolwerk en eventuele toetsen zodat tijdens de afwezigheid van school de deelnemer geen achterstand op loopt.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding kan gegeven worden op alle drie onze locaties. Door middel van het aanbieden van groepsbegeleiding in een zeer klein groepje van maximaal 6 deelnemers met daarbij 2 begeleiders kunnen wij de kinderen vanuit de individuele begeleiding laten doorstromen naar een klein groepje zodat zij hun sociale vaardigheden nog verder kunnen ontwikkelen. Door de mogelijkheid van doorstromen naar een klein groepje wordt de stap van terugkeer naar onderwijs of een andere vervolgplek verkleind. Het is ook mogelijk om direct vanuit de aanmelding geplaatst te worden in een klein groepje, dit gebeurt wanneer de deelnemer ook tijdens onderwijs in een groep kan functioneren.

Groepsbegeleiding

Tijdens de groepsbegeleiding werken we in een sociale omgeving aan persoonlijke doelen en sociale vaardigheden en is er tijd voor ontspanning. Voor iedere deelnemer zijn er persoonlijke doelen welke opgesteld zijn in een op maat gemaakt begeleidingsplan welke periodiek geëvalueerd wordt. De verdeling van de groepen is gebaseerd op leeftijd, ontwikkelingsniveau en problematiek. De groepsbegeleiding kan zowel plaatsvinden op doordeweekse dagen van 9:00-14:30, op doordeweekse dagen van 15:00-19:00 en op zaterdagen van 9:00-17:00. Bij de groepsbegeleiding is het noodzakelijk dat het vervoer van de deelnemers extern geregeld is, dit kan zijn door bijv. leerlingenvervoer en/ of ouders/ verzorgers. De groepsbegeleiding kan gegeven worden op alle twee onze locaties in Maasland.

Begeleid wonen

Nabij het centrum van Naaldwijk hebben wij in een kindvriendelijke wijk een woning waar ruimte is voor 5 jongeren met begeleid wonen. De doelgroep voor deze woning heeft een vorm van autisme en zijn licht verstandelijk beperkt en hebben een WLZ PGB beschikking met een zorgzwaartepakket van minimaal 5 of een toereikende andere ZIN-beschikking. De jongeren kunnen Bij Ons in een veilige omgeving opgroeien. Om in aanmerking te komen voor het beschermd wonen moet er overdag sprake zijn van school/ dagbesteding/ stage voor de deelnemer.

Gedragswetenschappers

Bij Ons heeft een eigen gedragswetenschappers in dienst. Zij kunnen door alle sociotherapeuten worden ingeschakeld tijdens alle vormen van begeleiding. Zij voeren zelfstandig handelingsgerichte diagnostiek uit en/of verricht (kortdurende enkelvoudige) behandeling en/of treedt adviserend en coachend op richting sociotherapeuten en/of betrokken ketenpartners.