Algemene voorwaarden

In het belang van de deelnemers willen wij willen graag nauw samenwerken met ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Om goed samen te kunnen werken, gelden er een aantal algemene voorwaarden.

Profiel van Bij Ons
Bij Ons biedt begeleiding en tijdelijk verblijf/doorstroomlocatie voor jongeren met autisme en of een verstandelijke beperking of jongeren die gebaat zijn bij begeleiding vanuit het autisme. Bij Ons maakt onder andere gebruik van de landelijke omgeving om deze zorg te bieden.

Het doel is om iedere deelnemer de mogelijkheid te bieden om te leren en zichzelf te ontwikkelen daar waar mogelijkheden liggen.
Bij Ons heeft een groot netwerk en zal deelnemers zo goed mogelijk doorverwijzen als blijkt dat zorg

Bij Ons, om welke rede dan ook, niet (meer) mogelijk is.

Wij vinden het belangrijk dat ouders en of verzorgers medezeggenschap hebben. Om dit te waarborgen hebben wij een ouderraad.

Bij Ons is gecertificeerd met het ISO9001 certificaat. Elk jaar worden wij hiervoor opnieuw getoetst.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Als blijkt dat Bij Ons mogelijkheden kan bieden, een passende plek blijkt en per wanneer dit

  kan, wordt er contact opgenomen met zorgregisseur/gemeente voor de beschikking.

 3. Wanneer de beschikking ontvangen is worden er afspraken gemaakt en formulieren ingevuld

  omtrent de start.

 4. Een zorgovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente en Bij Ons. In het geval van PGB of

  maatwerk zal de zorgovereenkomst rechtstreeks tussen Bij Ons en de ouders en/of wettelijk

  vertegenwoordiger worden afgesloten.

 5. Na 6 weken vindt er een korte evaluatie plaats over de eerste periode met de persoonlijk

  begeleider en wordt er een zorgplan/zienswijze opgesteld.

 6. Ieder (half) jaar volgt een evaluatie met de persoonlijk begeleider. Na de evaluatie maakt Bij

  Ons een nieuw zorgplan en een verslag.

Opzegging samenwerking

De zorgovereenkomst kan door medewerkers van Bij Ons worden beëindigd wanneer er sprake is van:

 • Buitensporige agressie en/of ongewenst gedrag welke niet binnen het profiel van Bij Ons passen en/of het gebruik van drugs en/of alcohol.
 • Onvoldoende toekomstperspectief binnen Bij Ons
 • Niet toereikende beschikking om begeleiding te bekostigen
 • Stagnatie in de samenwerking met ouders/verzorgers

  Ziekte, calamiteiten en afmelding

• Bij Ons draagt bij (kortdurende) ziekte van begeleiding zorg voor vervanging zodat de opvang door kan gaan. Lukt het niet om vervanging te regelen dan worden de deelnemers hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

 • Bij langdurige ziekte zal er in overleg met de deelnemer en vertegenwoordigers een oplossing gezocht worden.
 • Voor de logeerweekenden wordt een jaarplanning gemaakt. Wanneer een deelnemer hiermee instemt (geen tegenbericht vatten wij op als instemmen) gaan wij ervan uit dat de deelnemer aanwezig is. Wanneer u de deelnemer af wilt melden voor een logeerweekend, kan dit tot twee maanden van te voren. Indien dit niet gebeurt worden de kosten voor opvang in rekening gebracht.
 • Voor de individuele begeleiding kunt u uw kind tot vier weken voor aanvang van de begeleiding kosteloos afmelden. In het geval dat u uw kind later afmeldt, worden de kosten voor de begeleiding in rekening gebracht.
 • Wanneer de deelnemer ziek wordt tijdens het verblijf, nemen wij contact op met de ouders of vertegenwoordigers. In overleg wordt er de keuze gemaakt of de deelnemer wel of niet naar huis zal gaan. De kosten van gemiste opvang worden wel in rekening gebracht.
 • Indien de deelnemer eerder dan afgesproken Bij Ons verlaat, zullen de kosten van de afgesproken tijden wel in rekening worden gebracht.
 • Vakantie: Tijdens de vakanties wordt een planning gemaakt. De deelnemer krijgt ruim van tevoren een uitnodiging om zich in te schrijven voor de begeleiding in de vakantie. Als een deelnemer ingeschreven is, gaan wij ervan uit dat de deelnemer aanwezig is. Bij afwezigheid worden de kosten voor de reeds ingeschreven dagen in rekening gebracht.
 • Wanneer een deelnemer volgens planning begeleiding ontvangt op feestdagen waarop Bij Ons gesloten is, en er geen gebruik gemaakt wordt van vervangende begeleidingsmogelijkheden zullen de kosten van de geplande begeleiding wel in rekening worden gebracht.
 • In alle gevallen geldt dat de afspraken, in bijzondere omstandigheden in overleg aangepast worden aan de situatie.

  Aansprakelijkheid

 • De deelnemer dient W.A. verzekerd te zijn. Op deze manier is de deelnemer beschermd egen het risico van aansprakelijkheid.
 • Bij Ons heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Natuurlijk gaan wij met netjes en zorgvuldig met spullen om. Toch kan het gebeuren dat

  spullen zoek raken of kapotgaan. Bij Ons is niet aansprakelijk voor het zoek raken of kapot gaan van spullen die de deelnemer meebrengt naar Bij Ons. Wij raden u daarom aan om waardevolle spullen thuis te laten.

  Verantwoordelijkheid

 • In het belang van de jongeren dienen ouders of verzorgers altijd telefonisch bereikbaar te zijn of een alternatief telefoonnummer te geven voor geval van nood.
 • Ouders of wettelijk vertegenwoordigers blijven altijd eindverantwoordelijk voor hun kind.
 • Bij Ons zal al de te nemen beslissingen met ouders of verzorgers overleggen en vastleggen in

  het dossier.

 • Indien gewenst kunnen wij een bewijs van goed gedrag overleggen.

  Bekostiging

De zorg en begeleiding is afgestemd op iedere individu. Om de juiste zorg te kunnen bieden dienen de zorgovereenkomst en de indicatie aangepast te worden wanneer er wijzigingen in de zorg zijn. Wij zullen u tijdig informeren wanneer dit het geval is.

De zorg kan gefinancierd worden vanuit een beschikking via Jeugdwet vanuit de gemeente. Of in uitzonderlijke gevallen via (WLZ) PGB. Het verkrijgen van dit PGB is de verantwoording van de deelnemer. Zorg daarom dat u goed geïnformeerd ben over de afspraken rondom het PGB. Als u vragen heeft over het PGB dan helpen wij u daar graag mee verder.

Zoals het de term PGB als zegt is het budget persoonsgebonden. Het budget kan daarom alleen worden gebruikt door de deelnemer aan wie de indicatie is afgegeven.

Privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te beschermen, werken wij met een privacy beleid die is opgesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor eventuele vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen via administratie@bijonszorg.nl

Toestemming medicatie

Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met medicijn gebruik om te gaan. Wij hebben een medicatiebeleid. Wij leggen afspraken hierover voor de deelnemers vast door middel van o.a. een ondertekend toestemmingsformulier. Wij bergen de medicatie op in een afgesloten kluis waar enkel de begeleiders bij kunnen.

Protocollen

Bij Ons maakt hanteert verschillende protocollen waar de begeleiders van op de hoogte zijn. Bij Ons heeft onder andere protocollen voor:

Klachten

Zorgaanbieders Bij Ons – Indien u ontevreden bent over bepaalde gang van zaken kunt u dit bespreekbaar maken met de directie. Samen zullen we kijken naar een mogelijke oplossing. De hieruit volgende afspraken worden vastgelegd en na een bepaalde periode geëvalueerd. Klachten worden geregistreerd doormiddel van een klachten formulier.

Deze algemene voorwaarden dienen voor beide partijen als een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. Met het invullen van de zorgovereenkomst geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het maken van facturen. Verder maken wij zorginhoudelijke documenten om de in de overeenkomst genoemde zorg te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover is te vinden in ons privacy beleid.

-Handelen bij agressie
-Handelen bij vermissing en/of weglopen
-Vervoeren van deelnemers
-Huiselijk geweld en kindermishandeling
-Alleen werken
Wij zullen ons in alle gevallen aan het protocol houden.

Klachtencommissie – Ook zijn wij via het ECKG aangesloten bij een externe klachtencommissie en hebben wij een klachtenfunctionaris. Via de volgende link komt u op de pagina klachtenbehandeling met informatie: https://eckg-klachten.nl/

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij is te bereiken op 0625644954 of via l.vanbruinisse@akj.nl.

De Geschillencommissie – U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Bij klachten van ernstige aard kan de overeenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd.

Calamiteitenplan

Op alle locaties van bij ons hangt een noodkaart. Hier staat op beschreven wat de wijze is van ontruimen indien nodig. Alle medewerkers zijn op de hoogte van het calamiteitenplan. Er is ook altijd een BHV-er aanwezig op locatie.